22.09.2008

  Martin Bicko, Zbudská Belá 57, 067 01 

 

 Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

v súlade s Obchodným zákonníkom č.513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 - § 288

  

1.      Identifikácia  obstarávateľa

         Úradný názov                              :    Martin Bicko     

IČO                                                  :    34806997                                   

DIČ                                                  :    1020717885                                  

IČ DPH                                           :    Sk 1020717885                                  

         Adresa                                           :    Zbudská Belá 57, 067 01

Kontaktná osoba                        :    Belejová Pavlína

Telefón                                           :    057/748 0028     

Fax                                                  :    057/748 0033

Mail:                                                :    martinbicko@stonline.sk

 

2.      Názov zákazky:  Nákup drevoobrábacích strojov.

3.      Druh zákazky  

  

    x dodanie tovaru

 

4.      Stručný opis zákazky    

 - Uhlová píla,

 - Štvorstranná hobľovačka (profilovacia rézka),

 - Plizmovacia píla,

 - Zrovnávacia a hrúbkovacia fézka

Špecifikacia viď priloha č. 1

                                                 

5.      Trvanie zmluvy 

 

Termín plnenia: do 12 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy.

 

6.      Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu f.Martin Bicko.

 

7.      Rozdelenie zákazky na časti

Nie        

x        Áno                     

 

 

8.      Možnosť predloženia variantných riešení

o Nie         

x Áno

                                                                                   

9.     Podmienky účasti

          Uchádzač predloží:

         a)         doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky

         b)        čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť  

 

 

 

-2-

 

 

10.     Kritériá na vyhodnotenie ponúk                                                                                                        

 

  x Najnižšia relatívna cena

 

11.        Pokyny na vypracovanie návrhu na uzavretie zmluvy

 

     Viď príloha č.1

                     

12.     Lehota na predkladanie návrhov                                 8.10.2008

          Čas                                                                                       do 14.00 hod.

 

Adresa, na ktorú sa majú návrhy doručiť

x Adresa uvedená v bode 1

o Iná adresa:

 

Jazyk návrhu

Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku.                    

13.     Lehota na oznámenie ukončenia súťaže                    do 13.10.2008

 

         (Do tejto lehoty budú všetkým uchádzačom písomne oznámené výsledky OVS, prijatie resp. neprijatie návrhov).                                                                                               

 

14.    Otváranie a vyhodnocovanie návrhov                                    8.10.2008

          Čas                                                                                                   o 14.30 hod.

 

 

Miesto otvárania návrhov

Adresa :                          Zbudská Belá 57, 067 01             

             

15.     Ďalšie informácie obstarávateľa                                                                               

                Uzatvorenie zmluvy s dodávateľom bude podmienené podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).  Záujemca môže požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie návrhov . Prípadnú žiadosť o vysvetlenie adresovať   na adresu uvedenú v bode 1.

 

 

       

Dátum   22.09.2008 

 

Ing. Anton  K L A J B A N

Osoba vykonávajúca verejné obstarávanie

©

MARTIN BICKO

Posledna aktualizacia 22.09.2008

Prílohy na stiahnutie WORD

 

 

 

Domov obchodná verejná súťaź produkty foto kontakt